Parish Office

Mailing Address:
St. Alphonsus Catholic Church
P.O. Box 65
Satanta, KS 67870

Physical Address:
603 Tecumseh Ave
Satanta, KS 67870

(620) 649-2692
catholic@pld.com